Úvod > VOP
Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro veškeré obchodní závazkové vztahy, v nichž vystupuje jako dodavatel firma NOŠČÁK PETER- NOPE, IČ: 49063341 (dále jen „dodavatel“)

 

1.Platnost podmínek

1.1. Veškeré obchodní závazkové vztahy dodavatele podléhají výlučně následujícím podmínkám. Odlišné dodací podmínky objednatele, nejsou-li výslovně písemně uznány dodavatelem, nejsou závazné. Případné ústní dohody, které jsou v rozporu s následujícími podmínkami, jsou neplatné.

1.2. Jednotlivé obchodní závazkové vztahy jsou uzavírány pouze v písemné formě a jsou platné teprve po podpisu závazné objednávky na formuláři dodavatele oběma smluvními stranami.

1.3. V případě, nelze-li z nějakého důvodu splnit uzavřenou smlouvu o dílo, která byla uzavřena, má právo dodavatel od smlouvy jednostranně odstoupit bezprostředně poté, co tuto skutečnost zjistí. Dodavatelem přijatá záloha, či smluvní cena bude vrácena do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

2.Dodací podmínky

2.1.Dodací lhůta pro nové nebo změněné produkty začíná běžet dnem předání objednatelem schválených textových korektur dodavateli, případně dnem, kdy zhotovitel obdrží na svůj účet zálohovou platbu (to v případě, že platba je provedena později, než schválení korektury). Dojde – li ke zvýšení plnění produktů, začne běžet dodací lhůta až po podpisu dodatku smlouvy o dílo nebo podpisem další smlouvy o dílo.

2.2. Dodací lhůta se považuje za splněnou, jestliže produkty v dohodnutém termínu opustí firmu dodavatele, nebo (při vlastním odvozu objednatelem) jsou v dohodnutém termínu připraveny k expedici. Za přiměřené se považuje prodloužení dodací lhůty o 5 – 10 pracovních dnů. Dodavatel si vyhrazuje právo na postupné dodávky produktů.

2.3. Dojde-li k dodatečným změnám v uzavřené smlouvě o dílo, které ovlivní dodací lhůtu, může tato být přiměřeně prodloužena. 2.4. Produkty, jejichž plnění bylo dohodnuto k postupným dodávkám, odebere objednatel do 12 měsíců od uzavření smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.Stanovení ceny

3.1. Všechny ceny se rozumějí, není-li dohodnuto jinak, „franco dodavatel“ nejsou v ceně.

3.2. Výrobní prostředky a pomůcky, vztahující se k zakázce (nástroje, litografie,vyšívací programy výkresy ap.), které zhotovitel pro zakázku objednatele vyrobil nebo si opatřil, zůstávají i přes zaúčtování hodnoty jejich podílu na nákladech majetkem dodavatele, který je archivuje po dobu 5 let od poslední výroby.

3.3. Každá změna textové korektury vyžaduje zhotovení nových konečných výkresu filmů a vyšívacích programů. Požaduje-li objednatel dodatečně změnu v již uzavřené zakázce, zaúčtuje dodavatel vyniklé více náklady bez předchozího oznámení ceny.

3.4. Dodavatel je oprávněn z technických důvodů se odchýlit od dohodnutého množství produktů dle smlouvy o dílo v rozmezí + 5% až – 5%, přičemž dodavatel má nárok na zaplacení ceny produktů skutečně dodaných.

4. Platební podmínky

4.1. Každý produkt představuje zakázkovou výrobu a je platná cena, sjednaná v závazné objednávce. Není-li stranami dohodnuto jinak, je smluvní cena zakázky splatná předem ve výši 100%.

4.2. Je-li ve zvláštních případech dohodnuto plnění bez platby předem nebo jen s platbou ve výši smluvní ceny, je smluvní cena nebo její dosud neuhrazená část splatná jednorázově a v plné výši do 14 dnů po předání produktů.

4.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo, následkem zhoršení platební situace objednatele k ohrožení dodavatelova nároku na úhradu smluvní ceny, může dodavatel předem požadovat uhrazení celé smluvní ceny, nebo může požadovat zajištění smluvní ceny složením dohodnuté zástavy a podmínit pokračování prací na zhotovení produktů splněním požadavků.

4.4. Při neodebrání objednaného zboží, při odmítnutí nebo opomenutí nutné součinnosti, při opožděném schválení textových korektur objednavatelem je dodavatel oprávněn uplatnit u objednatele náhradu vzniklé škody, nejde-li ze strany objednavatele o porušení povinnosti prokazatelně způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

4.5. Objednatel může provést vzájemné započtení nároků vůči zhotoviteli jen na základě vzájemné dohody s dodavatelem.

5. Expedice a nebezpečí škody

5.1.Objednatel má právo volby způsobu expedice produktů, tj. způsobu plnění, který má povinnost určit v závazné objednávce.

5.2. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází z dodavatele na objednatele v okamžiku předání expedovaných produktů dopravci nebo v okamžiku předání produktů objednateli. Je-li však zboží připraveno k odběru a jeho expedice, odebrání nebo odeslání na místo určení se opozdí z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, přechází nebezpečí škody na produktech na objednatele okamžikem doručení avíza o připravenosti zboží k odběru.

6. Ochrana práv třetích osob

6.1. Dodavatel garantuje dodávané produkty bez právních vad.

6.2. Jsou-li porušena chráněná práva třetích osob tím, že k výrobě bylo použito výkresů, vzorků nebo i jiných údajů a podkladů poskytnutých objednatelem, nároky nelze uplatnit u dodavatele.

7. Určení vlastnického práva

7.1. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází v okamžiku, jak je uvedeno u přechodu nebezpečí škody v bodě 5.

8. Korekturní kopie a vzorky

8.1.Odsouhlasí-li objednatel korekturní kopii nebo výrobní vzorek nebo se zřekne práva na jejich posouzení a dá pokyn zahájení výroby, přejímá riziko z případných chyb na sebe, pokud se nejedná o chyby vzniklé následně při výrobě.

8.2. V tiskových barvách a v barvách povrchu, textilií a výšivek jsou nepatrné odchylky odstínů oproti předloze nebo vzorku vyhrazeny.

9. Záruky a odpovědnost za vady

9.1. Dodavatel se zavazuje dodat pro objednatele produkty v množství, jakosti a provedení dle závazné objednávky.

9.2. Vykazuje-li předmět plnění vady, objednatel uplatní písemně reklamaci do 5-ti pracovních dnů od předání produktů dle předmětu plnění u zjevných vad, u skrytých vad pak jakmile se projeví, nejpozději však do 24 měsíců. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Záruční doba začíná běžet od předání produktů.

9.3. Při oprávněné reklamaci dodavatel vadné produkty podle své volby bezplatně opraví (je-li to možné), nebo dodá náhradu, popřípadě poskytne slevu. Pro opravu nebo dodání náhrady je stanovena přiměřená dodatečná lhůta.

9.4. Uplyne-li stanovená dodatečná lhůta, aniž dodavatel vady odstraní nebo dodá náhradu, je objednavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.5. Vrácení reklamovaného zboží je možné jen po dohodě s dodavatelem.

10. Odpovědnost za škody

Smluvní strana, která poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Náhrada škody se řídí ustanoveními paragrafu 383-386 zákona č.513/91 Sb.(obchodní zákoník).

11. Smluvní pokuta

11.1. Dojde-li k porušení podmínek a povinností, stanovených touto smlouvou, objednatelem, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení náleží dodavateli smluvní pokuta 30 % z dohodnuté ceny díla. Tuto smluvní pokutu je objednatel povinen uhradit do 14-ti dnů ode dne odstoupení. Dodavatel se zavazuje, že po vyúčtování smluvní pokuty nebude účtovat náhradu škody, která tímto odstoupením vznikla, pokud již zboží od ostatních dodavatelů, potřebné k výrobě již nebylo dodané.

11.2. Pokud objednatel nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, může dodavatel po objednateli požadovat skladné ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení objednatele s převzetím zboží.

11.3. V případě, že na straně objednatele dojde k prodlení se zaplacením ceny za zhotovení díla, je dodavatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží za každý započatý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,5% z ceny zboží za každý započatý den prodlení.

12. Spory

12.1. Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1.11.2013 a jejich aktuální znění je přístupné na internetové adrese dodavatele.

13.2. Dodavatel se zavazuje jakékoli změny VOP oznámit alespoň 7 dní před jejich vstupem v platnost na svých internetových stránkách.

 

SEO by AceSEF